Yüksek Kalitede Doğal Taş Çeşitleri arıyorsanız doğru yerdesiniz...

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Görüşmeler kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce sizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri TT BROS MERMER. elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, talep şikâyet vb. bilgilerinizi); sizinle sözleşme ilişkisi içine girilmesi veya sizinle kurulan sözleşmelerin ifası, sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, siz müşterilerimizle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası, finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası, sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası, Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası, kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi, Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası, markalarımız hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, siz müşterilerimize yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası, siz müşterilerimizin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası, talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikâyet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası, sözleşme yenilemeye ya da hizmetlerimizi geliştirmeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası, üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası gibi amaçlar işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verileriniz; yukarıda saydığımız amaçları gerçekleştirilebilmek amacıyla ve bu kapsamda, diğer TT BROS MERMER . Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza, iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz TT BROS MERMER. tarafından telefon/ses kaydı yoluyla elektronik ve fiziki ortamlardan toplanılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla 6698 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Şirinevler, Ankara Karayolu Üzeri, Cad No:37 / A
Afyonkarahisar  adresine göndermeniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TT BROS MERMER
Şirinevler, Ankara Karayolu Üzeri, Cad No:37 / A
03750 İscehisar
Afyonkarahisar/ Türkiye
Telefon : 0533 170 53 87
info@ttbrosmermer.com.tr

Güncelleniyor…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.